Algemene voorwaarden en privacybeleid

ALGEMENE VOORWAARDEN

WAT DOEN WE?

“Actieve hoop” is een online platform beheerd door Waerbeke vzw waarop haar gebruikers nl. getrainde facilitatoren die zich inspireren op het ‘Werk dat weer verbindt’, ontwikkeld door ecofilosofe Joanna Macy, hun activiteiten die plaatsvinden in Vlaanderen kunnen delen met bezoekers van het platform. 

Waerbeke vzw ontwikkelt dit platform samen met haar gebruikers. Je mening wordt erg geapprecieerd. Alle ideeën zijn welkom om het platform verder te verbeteren. Je kan je suggesties steeds doorsturen naar greet@waerbeke.be.

Door gebruik te maken van de diensten op het platform “Actieve hoop” ga je akkoord met de algemene voorwaarden en het privacy beleid.

Waerbeke vzw behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden en/of het privacybeleid op elk ogenblik te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden en/of het gewijzigde privacybeleid zullen bekend gemaakt worden op de website (www.actievehoop.be). Zij zullen automatisch van kracht worden 14 dagen na de datum van publicatie op de website. Deze datum zal onderaan de gebruiksvoorwaarden en/of het document omtrent het privacybeleid vermeld worden. Tot zolang blijven de oude gebruiksvoorwaarden en/of het document omtrent het privacybeleid van kracht en raadpleegbaar door de oude versie op te vragen via greet@waerbeke.be.

Onze gegevens: 

Waerbeke vzw, Waaerbekeplein 19, 9506 Waarbeke
www.waerbeke.be
E-mail algemeen: info@waerbeke.be 
E‐mail data protection officer: greet@waerbeke.be 
Ondernemingsnummer: 0479.364.003. 

WIE KAN ZICH REGISTREREN OP HET ONLINE PLATFORM?

Elke getrainde facilitator die zich inspireert op het ‘Werk dat weer verbindt’, ontwikkeld door ecofilosofe Joanna Macy, en activiteiten organiseert in Vlaanderen, kan zich registreren als gebruiker. Iedere gebruiker is een natuurlijke persoon, met een minimale leeftijd van 18 jaar. 

De gebruiker kan zich registreren door een account aan te maken op de website. Waerbeke vzw dient elke nieuwe registratie te bevestigen. Waerbeke vzw behoudt zich het recht om registratieaanvragen die niet voldoen aan de voorwaarden, te weigeren.

Als je als gebruiker een activiteit wil aanmaken op het platform moet je je eerst registeren.

AANMAKEN ACTIVITEIT

Iedere geregistreerde gebruiker die een activiteit wil plaatsen op het platform dient eerst in te loggen. Waerbeke vzw dient elke nieuwe activiteit te bevestigen alvorens deze wordt gepubliceerd op de website. Waerbeke vzw behoudt zich het recht om tekstuele aanpassingen te maken in de geplaatste activiteit en om te beslissen om activiteiten die niet voldoen aan de voorwaarden niet te publiceren.

DEELNEMEN ACTIVITEIT

Iedere bezoeker van de website kan deelnemen aan een activiteit van een gebruiker. Om de deelname aan een activiteit te bevestigen, wordt de bezoeker doorgestuurd naar de eigen website of het inschrijvingskanaal van de gebruiker. 

GRENZEN AAN GEBRUIK VAN PLATFORM

Waerbeke vzw probeert haar platform “Actieve hoop” zo goed mogelijk te doen werken en veilig te houden. Gelieve problemen, aanstootgevende inhoud en overtredingen van het beleid aan ons te melden via greet@waerbeke.be.

Een account aanmaken door een gebruiker, bezorgt deze gebruiker geen eigendomsrecht op dit account. Waerbeke vzw behoudt zich het recht om accounts of activiteiten te weigeren, aan te passen, schorsen of verwijderen, bijvoorbeeld als de activiteit niet past binnen het opzet van het platform, een inbreuk uitmaakt op geldende wetten, beledigend is of als spam kan gekwalificeerd worden. Deze opsomming is niet limitatief. Al de rechten over aangemaakte accounts blijft Waerbeke vzw toebehoren.

Waerbeke vzw kan geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor inhoud van de activiteiten die aangeboden worden door gebruikers op het platform. Zowel de inhoud en promotie van de activiteiten op het platform, als de activiteiten zelf zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker die de activiteiten aanbiedt en worden zonder tussenkomst van Waerbeke vzw georganiseerd.

Noch kan Waerbeke vzw aansprakelijk gesteld worden voor de correctheid van de gegevens van de gebruiker, hun eventuele uitvoering of stiptheid, of welke schade dan ook opgelopen door de aanbieder die de oorzaak is van een gebruiker. Op het platform kan een gebruiker een activiteit aanbieden. Waerbeke vzw is niet betrokken bij de eigenlijke uitvoering tussen de gebruiker en de deelnemer. Waerbeke vzw heeft geen controle over en stelt zich niet garant voor de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de aangeboden activiteiten. Ook kan Waerbeke vzw niet garanderen dat een deelnemer de activiteit daadwerkelijk zal bijwonen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Waerbeke vzw respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht dat de gebruikers en bezoekers van het platform “Actieve hoop” eveneens deze rechten respecteren. Waerbeke vzw behoudt zich het recht voor om inhoud die een inbreuk uitmaakt op intellectuele eigendomsrechten te verwijderen. Herhaaldelijke inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook door een gebruiker zullen aanleiding geven tot het schorsen of het verwijderen van de account door Waerbeke vzw.

Inbreuken tegen het intellectueel eigendomsrecht kunnen gemeld worden via volgend e-mailadres: greet@waerbeke.be.

EIGENDOMSRECHTEN

Het platform “Actieve Hoop” is beschermd door intellectuele eigendomsrechten die onder andere betrekking hebben op inhoud, broncode, database,… De intellectuele eigendomsrechten behoren Waerbeke vzw toe. Het gebruik van dit platform betekent geenszins een overdracht van deze intellectuele rechten naar de gebruikers van het platform. Iedere gebruiker moet bewust zijn van deze rechten en dient ook in die zin te handelen. Het is aldus verboden om het platform en haar inhoud te reproduceren, verspreiden, wijzigen of door te geven zonder toestemming. Deze toestemming kan op elk moment herroepen worden door Waerbeke vzw en is retroactief van toepassing op alle verkregen data.

VRIJWARING

Indien je een geschil hebt met een of meer gebruikers, vrijwaar je Waerbeke vzw (en haar werknemers, freelancemedewerkers, vrijwillige medewerkers en partners) hiervan en vergoed je Waerbeke vzw voor elke gekende en ongekende vorm en soort van claims, aanspraken en schade die voortvloeit uit dergelijke geschillen of er op welke manier dan ook verband mee houdt.

SCHADELOOSSTELLING

Je verbindt je ertoe Waerbeke vzw en in voorkomend geval haar werknemers, freelancemedewerkers, vrijwillige medewerkers en partners schadeloos te stellen en te beschermen tegen welke aanspraak of vordering dan ook, met inbegrip van de redelijke kosten van advocaten, die komt van een derde en die te wijten is aan of voortvloeit uit jouw schending van deze Gebruikersovereenkomst of van de documenten die daarvan bij verwijzing deel uitmaken, of uit jouw inbreuk op welke wet dan ook of op de rechten van een derde.

PRIVACY BELEID

Waerbeke vzw is de verantwoordelijke voor het verwerken, opslaan en beheren van de persoonsgegevens.

VOORAFGAANDELIJKE BEPALINGEN

Het gebruik van dit platform wordt beheerst door de bepalingen die opgenomen zijn in de algemene voorwaarden en door de bepalingen omtrent privacybeleid die hieronder zijn opgenomen. Mogen wij je vragen deze voorwaarden aandachtig te willen doorlezen vooraleer je je op de website registreert. Registratie op de website veronderstelt dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden en het privacybeleid. Mocht je echter niet kunnen instemmen met de algemene voorwaarden of het privacybeleid van dit platform, dan is het praktisch niet mogelijk het platform in al zijn functionaliteiten te gebruiken als geregistreerde gebruiker. 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE?

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Waerbeke vzw zal nooit je persoonlijke data verkopen. Je hebt ten alle tijden het recht om je data in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Wanneer je je registreert op dit platform, verzamelen we mogelijks volgende gegevens: e-mailadres, naam, voornaam, gebruikersnaam, telefoonnummers, afbeeldingen, berichten, in om het even welke vorm ook, die de gebruiker heeft geplaatst op het platform (zoals ondermeer titels van activiteiten, beschrijvingen van activiteiten, locaties van activiteiten). Voor meer informatie kan je steeds het dataregister opvragen via de Data Protection Officer: greet@waerbeke.be.

WAAROM VERZAMELEN WE PERSOONSGEGEVENS?

Waerbeke vzw zal de verzamelde persoonsgegevens als volgt gebruiken: om de bezoeker/gebruiker te kunnen identificeren, te laten communiceren met andere bezoekers/gebruikers van het platform en om het platform in al zijn functionaliteiten te kunnen laten functioneren; om de behoeften van de bezoeker/gebruiker te begrijpen en op basis daarvan het platform te verbeteren; voor het valideren van de gebruikers; om de toepasselijke regelgeving te kunnen naleven. 

Voor nieuwsbrieven, updates, marketingmateriaal en andere nuttige informatie kan elke bezoeker zich inschrijven op de nieuwsbrief. Daartoe worden via de inschrijflink mailadressen verzameld in een aparte lijst in de Mailchimp database van Waerbeke vzw. 

Waerbeke vzw kan informatie verzamelen in logfiles. Deze informatie zal enkel worden gebruikt voor interne doeleinden en om het dienstenaanbod van het platform verder op punt te stellen. 

Voor het overige zal Waerbeke vzw gegevens uitsluitend gebruiken mits toestemming. Waerbeke vzw geeft geen gegevens door aan derden. De gegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk. Wanneer een gebruiker zijn of haar account verwijderd worden alle persoonsgegevens ook verwijderd.

RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS

Conform de Europese GDPR privacy richtlijn heb je inzagerecht in de gegevens die op jouw betrekking hebben en door Waerbeke vzw worden verwerkt. Binnen de 30 dagen krijg je de gevraagde gegevens aangeleverd. Indien deze onjuist of onvolledig zijn, kan je ze laten aanpassen. Je kunt je gegevens laten schrappen of je verzetten tegen de verwerking van deze gegevens. Voor inzage in gegevens, aanpassen of verwijderen van jouw data, neemt je contact op met de Data Protection Officer: greet@waerbeke.be.